We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
29 Wǒ yĕ wèicǐ laókǔ , zhào zhe tā zaì wǒ lǐmiàn yùn yòng de dà néng , jìnxīn jiélì .