27 Shén yuànyì jiào tāmen zhīdào , zhè àomì zaì waìbāngrén zhōng yǒu hédĕng fēngshèng de róngyào . jiù shì Jīdū zaì nǐmen xīnli chéng le yǒu róngyào de pànwàng .