We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
20 Zhè yuè èr shí sì rì , Yēhéhuá de huà èr cì líndào hǎ gāi shuō ,