23 Wàn jūn zhī Yēhéhuá shuō , wǒ púrén Sǎlātiĕ de érzi Suǒluóbābó a , dào nà rì , wǒ bì yǐ nǐ wèi yìn , yīn wǒ jiǎnxuǎn le nǐ . zhè shì wàn jūn zhī Yēhéhuá shuō de .