13 Tā cóng qián yǔ Dàwèi zaì bā sī dá mǐn , Fēilìshì rén jùjí yào dǎzhàng . nàli yǒu yī kuaì zhǎng mǎn dàmaì de tián , zhòng mín jiù zaì Fēilìshì rén miànqián taópǎo .