42 Xīmàn , Yédùdùn tóng zhe tāmen chuīhào , qiāo bó , dà fā xiǎngshēng , bìng yòng biéde yuè qì suí zhe gēsòng shén . Yédùdùn de zǐsūn zuò shǒu mén de .