10 Bìng bù xiàng wǒ méng shì shī zhìlǐ wǒ mín Yǐsèliè de shíhou yíyàng . wǒ bì zhì fù nǐde yīqiè chóudí , bìngqiĕ wǒ Yēhéhuá yīngxǔ nǐ , bì wèi nǐ jiànlì jiā shì .