16 Dàwèi jǔmù , kànjian Yēhéhuá de shǐzhĕ zhàn zaì tiāndì jiān , shǒu lǐ yǒu bá chūlai de dāo , shēn zaì Yēlùsǎlĕng yǐshàng . Dàwèi hé zhǎnglǎo dōu shēn chuān má yī , miàn fú yú dì .