15 Shén chāiqiǎn shǐzhĕ qù miè Yēlùsǎlĕng , gāng yào miè de shíhou , Yēhéhuá kànjian hòuhuǐ , jiù bù jiàng zhè zāi le , fēnfu miè chéng de tiānshǐ shuō , gòu le , zhù shǒu ba . nàshí , Yēhéhuá de shǐzhĕ zhàn zaì Yēbùsīrén a ĕrnán de hécháng nàli .