22 Dàwèi duì a ĕrnán shuō , nǐ jiāng zhè hécháng yǔ xiānglián zhī dì maì gĕi wǒ , wǒ bì gĕi nǐ zú jià , wǒ hǎo zaì qí shàng wèi Yēhéhuá zhú yī zuò tán , shǐ mínjiān de wēnyì zhǐ zhù .