3 Yuē yē shuō , yuàn Yēhéhuá shǐ tāde bǎixìng bǐ xiànzaì jiā zēng bǎi beì . wǒ zhǔ wǒ wáng a , tāmen bù dōu shì nǐde púrén ma . wǒ zhǔ wèihé fēnfu hxíng zhè shì , wèihé shǐ Yǐsèliè rén xiàn zaì zuì lǐ ne .