19 Zhè jiù shì tāmende bāncì , yào zhào Yēhéhuá Yǐsèliè de shén jiè tāmen zǔzong Yàlún suǒ fēnfu de tiaólì , jìnrù Yēhéhuá de diàn bànlǐ shì wù .