31 Tāmen zaì Dàwèi wáng hé Sādū , bìng yà xī mǐ lè yǔ jìsī Lìwèi rén de zúzhǎng miànqián chèqiā , zhēng rú tāmen dìxiōng Yàlún de zǐsūn yìbān . gè zú de zhǎng zhĕ yǔ xiōngdi méiyǒu fēnbié .