1 Dàwèi hé zhòng shǒulǐng fēn paì Yàsà , Xīmàn , bìng Yédùdùn de zǐsūn tán qín , gǔ sè , qiāo bó , chàng gē ( chàng gē yuánwén zuò shuō yùyán bĕn zhāng tóng ) . tāmen gòngzhí de rén shǔ jì zaì xiàmiàn ,