5 Zhè dōu shì Xīmàn de érzi , chuī jiǎo sòngzàn . Xīmàn fèng shén zhī méng zuò wáng de xiān jiàn . shén cìgĕi Xīmàn shí sì gè érzi , sān gè nǚér ,