8 Zhè dōu shì é bié Yǐdōng de zǐsūn , tāmen hé tāmende érzi bìng dìxiōng , dōu shì shàn yú bàn shì de zhuàngshì . é bié Yǐdōng de zǐsūn gōng liù shí èr rén .