Lìdaìzhìshàng 26:10

10 Mǐlālì zǐsūn hé sà yǒu jǐ gè érzi , zhǎngzǐ shì shēn lì , tā yuán bú shì zhǎngzǐ , shì tā fùqin lì tā zuò zhǎngzǐ .
Do Not Sell My Info (CA only)