24 Xǐ lǔ yǎ de érzi Yuēyē dòngshǒu shǔ diǎn , dāngshí Yēhéhuá de liè nù líndào Yǐsèliè rén . yīncǐ , méiyǒu diǎn wán , shùmù yĕ méiyǒu xiĕ zaì Dàwèi wáng jì shàng .