4 Ránér , Yēhéhuá Yǐsèliè de shén zaì wǒ fù de quán jiā jiǎnxuǎn wǒ zuò Yǐsèliè de wáng , zhídào yǒngyuǎn . yīn tā jiǎnxuǎn Yóudà wèi shǒulǐng . zaì Yóudà zhīpaì zhōng jiǎnxuǎn wǒ fù jiā , zaì wǒ fù de zhòng zǐ lǐ xǐyuè wǒ , lì wǒ zuò Yǐsèliè zhòngrén de wáng .