2 Dàwèi wáng jiù zhàn qǐlai , shuō , wǒde dìxiōng , wǒde bǎixìng a , nǐmen dāng tīng wǒ yán , wǒ xīnli bĕn xiǎng jiànzào diàn yǔ , ānfàng Yēhéhuá de yuē guì, zuòwéi wǒ shén de jiǎo dèng . wǒ yǐjing yùbeì jiànzào de cái liào .