9 wǒ ér Suǒluómén nǎ , nǐ dāng rènshi Yēhéhuá nǐ fù de shén , chéng xīn lèyì dì shìfèng tā . yīnwei tā jiàn chá zhòngrén de xīn , zhīdào yīqiè xīn sāi yìniàn . nǐ ruò xúnqiú tā , tā bì shǐ nǐ xún jiàn . nǐ ruò lí qì tā , tā bì yǒngyuǎn diūqì nǐ .