8 Xiànjīn zaì Yēhéhuá de huì zhōng , Yǐsèliè zhòngrén yǎnqián suǒ shuō de , wǒmen de shén yĕ tīngjian le . nǐmen yīngdāng xúnqiú Yēhéhuá nǐmen shén de yīqiè jièmìng , jǐn shǒu zūnxíng , rúcǐ nǐmen kĕyǐ chéngshòu zhè mĕi dì , wèi liú gĕi nǐmen de zǐsūn , yǒngyuǎn wèi yè .