15 Wǒmen zaì nǐ miànqián shì kèlǚ , shì jìjū de , yǔ wǒmen lièzǔ yíyàng . wǒmen zaì shì de rìzi rú yǐngér , bùnéng chángcún ( huò zuò méiyǒu chángcún de zhǐwang ) .