16 Yēhéhuá wǒmen de shén a , wǒmen yùbeì zhè xǔduō cái liào , yào wèi nǐde shèng míng jiànzào diàn yǔ , dōu shì cóng nǐ ér lái , dōu shì shǔ nǐde .