21 Cì rì , tāmen xiàng Yēhéhuá xiàn píngān jì hé Fánjì , jiù shì xiàn gōngniú yī qiā zhǐ , gōng miányáng yī qiā zhǐ , yánggāo yī qiā zhǐ , bìng tóng xiàn de diàn jì . yòu wèi Yǐsèliè zhòngrén xiàn xǔduō de jì . nà rì , tāmen zaì Yēhéhuá miànqián chī hē , dàdà huānlè .