20 Dàwèi duì quánhuì zhòng shuō , nǐmen yīngdāng chēngsòng Yēhéhuá nǐmen de shén . yúshì huì zhòng chēngsòng Yēhéhuá tāmen lièzǔ de shén , dī tóu baì Yēhéhuá yǔ wáng .