22 Hái yǒu yuē jìng , gē Xībā rén , yuē a shī , sà là , jiù shì zaì Móyē dì zhǎngquán de , yòu yǒu yǎ shū Bǐlì héng . zhè dōu shì gǔ shí suǒ jìzǎi de .