37 Shì fēi de érzi Xìsǎ . shì fēi shì yà lóng de érzi . yà lóng shì Yédàyǎ de érzi . Yédàyǎ shì shēn lì de érzi . shēn lì shì Shìmǎyǎ de érzi .