20 Tāmen dé le shén de bāngzhu , Xiàjiǎ rén hé gēnsuí Xiàjiǎ de rén dōu jiāo zaì tāmen shǒu zhōng . yīnwei tāmen zaì zhèn shàng hū qiú shén , yǐ laì shén , shén jiù yīngyún tāmen .