22 Dírén beì shā pú dǎo de shén duō , yīnwei zhè zhēng zhàn shì chū hū shén . tāmen jiù zhù zaì dírén de dì shàng , zhídào beìlǔ de shíhou .