We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
14 Zhào zhe shàonián rén suǒ chū de zhǔyì duì tāmen shuō , wǒ fùqin shǐ nǐmen fù chóng è , wǒ bì shǐ nǐmen fù gèng zhòng de è . wǒ fùqin yòng biān zǐ zé dá nǐmen , wǒ yào yòng xiēzi biān zé dá nǐmen .