6 Luóbōān zhī fù Suǒluómén zaì shì de rìzi , yǒu shì lì zaì tā miànqián de lǎo nián rén , Luóbōān wáng hé tāmen shāngyì , shuō , nǐmen gĕi wǒ chū gè shénme zhǔyì , wǒ hǎo huí fù zhè mín .