7 Lǎo nián rén duì tā shuō , wáng ruò ēn dāi zhè mín , shǐ tāmen xǐyuè , yòng hǎo huà huí fù tāmen , tāmen jiù yǒngyuǎn zuò wáng de púrén .