21 Luóbōān qǔ shí bā gè qī , lì liù shí gè qiè , shēng èr shí bā gè érzi , liù shí gè nǚér . tā què aì Yēshālóng de nǚér Mǎjiā , bǐ aì biéde qī qiè gèng shén .