23 Luóbōān bàn shì jīng míng , shǐ tā zhòng zǐ fēnsàn zaì Yóudà hé Biànyǎmǐn quán dì gè jiāngù chéng lǐ , yòu cì tāmen xǔduō liángshi , wèi tāmen duō xún qīzi .