11 Yàsā hū qiú Yēhéhuá tāde shén shuō , Yēhéhuá a , wéiyǒu nǐ néng bāngzhu ruǎnfuò de , shēng guō qiángshèng de . Yēhéhuá wǒmen de shén a , qiú nǐ bāngzhu wǒmen . yīnwei wǒmen yǎng laì nǐ , fèng nǐde míng lái gōngjī zhè dà jūn . Yēhéhuá a , nǐ shì wǒmen de shén , búyào róng rén shēng guō nǐ .