13 Yàsā hé gēnsuí tāde jūn bīng zhuīgǎn tāmen , zhídào Jīlāĕr . Gǔshí rén beì shā de shèn duō , bùnéng zaì qiángshèng , yīnwei baì zaì Yēhéhuá yǔ tā jūn bīng miànqián . Yóudà rén jiù duó le xǔduō cáiwù ,