7 Tā duì Yóudà rén shuō , wǒmen yào jiànzào zhèxie chéngyì , sìwéi zhú qiáng , gaì lóu , ān mén , zuò shuān . dì hái shǔ wǒmen , shì yīn xúnqiú Yēhéhuá wǒmen de shén . wǒmen jì xúnqiú tā , tā jiù cì wǒmen sì jìng píngān . yúshì jiànzào chéngyì , zhū shì hēng tōng .