4 Biàn Hādá tīng cóng Yàsā wáng de huà , paì jūnzhǎng qù gōngjī Yǐsèliè de chéngyì . tāmen jiù gōng pò yǐ yún , dàn , Yàbó mǎ yīn , hé Náfútālì yīqiè de jī huò chéng .