10 Zhù zaì gè chéng lǐ nǐmen de dìxiōng , ruò yǒu zhēng sòng de shì lái dào nǐmen zhèlǐ , huò wèi liúxuè , huò fàn lǜfǎ , jièmìng , lǜ lì , diǎnzhāng , nǐmen yào jǐngjiè tāmen , miǎndé tāmen dé zuì Yēhéhuá , yǐzhì tāde fèn nù líndào nǐmen hé nǐmen de dìxiōng . zhèyàng xíng , nǐmen jiù méiyǒu zuì le .