6 Duì tāmen shuō , nǐmen bàn shì yīngdāng jǐnshèn . yīnwei nǐmen pànduàn bú shì wéirén , nǎi shì wèi Yēhéhuá . pànduàn de shíhou , tā bì yǔ nǐmen tóng zaì .