12 Yòu shuō , chuàngzào tiāndì de Yēhéhuá Yǐsèliè de shén shì yīngdāng chēngsòng de . tā cìgĕi Dàwèi wáng yī gè yǒu zhìhuì de érzi , shǐ tā yǒu móu lüè cōngming , kĕYǐwèi Yēhéhuá jiànzào diàn yǔ , yòu wèi zìjǐ de guó jiànzào gōng shì .