10 Cóng qián Yǐsèliè rén chū Āijí dì de shíhou , nǐ bùróng Yǐsèliè rén qīn fàn Yàmén rén , Móyē rén , hé Xīĕrshān rén , Yǐsèliè rén jiù líkāi tāmen , bù mièjué tāmen .