9 Cháng yǒu huòhuàn líndào wǒmen , huò dāobīng zāiyāng , huò wēnyì jīhuāng , wǒmen zaì jí nán de shíhou , zhàn zaì zhè diàn qián xiàng nǐ hū qiú , nǐ bì chuí tīng ér zhĕngjiù , yīnwei nǐde míng zaì zhè diàn lǐ .