7 Wǒmen de shén a , nǐ bú shì céng zaì nǐ mín Yǐsèliè rén miànqián qū zhú zhè dì de jūmín , jiāng zhè dì cìgĕi nǐ péngyou Yàbólāhǎn de hòuyì yǒngyuǎn wèi yè ma .