6 Shuō , Yēhéhuá wǒmen lièzǔ de shén a , nǐ bú shì tiān shàng de shén ma . nǐ bú shì wàn bāng wàn guó de zhǔ zǎi ma . zaì nǐ shǒu zhōng yǒu dà néng dàlì , wú rén néng dǐdǎng nǐ .