2 Yuēlán yǒu jǐ gè xiōngdi , jiù shì Yuēshāfǎ de érzi Yàsālìyǎ , Yéxiē , sǎ jiā lì yǎ , Yàsālìyǎ , Mǐjiālè , Shìfǎtíyǎ . zhè dōu shì Yóudà wáng Yuēshāfǎ de érzi .