11 Dàn wáng de nǚér yuē Shìbā jiāng yà hā xiè de érzi yuē a shī cóng nà beì shā de wáng zǐ zhōng tōu chūlai , bǎ tā hé tāde rǔmǔ dōu cáng zaì wòfáng lǐ . yuē Shìbā shì Yuēlán wáng de nǚér , yà hā xiè de meìzi , jìsī Yéhéyédà de qī . tā shōucáng yuē a shī , duǒbì Yàtālìyǎ , miǎndé beì shā .