22 Zhèyàng , yuē a shī wáng bù xiǎngniàn Sājiālìyà de fùqin Yéhéyédà xiàng zìjǐ suǒ shī de ēn , shā le tāde érzi . Sājiālìyà línsǐ de shíhou shuō , yuàn Yēhéhuá jiàn chá shēnyuān .