5 Biàn zhào jù zhòng jìsī hé Lìwèi rén , fēnfu tāmen shuō , nǐmen yào wǎng Yóudà gè chéng qù , shǐ Yǐsèliè zhòngrén juān nà yínzi , mĕi nián kĕyǐ xiūlǐ nǐmen shén de diàn . nǐmen yào jísù bànlǐ zhè shì . zhǐshì Lìwèi rén bù jísù bànlǐ .